หน้าแรก        
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
  • สำหรับผู้ดูแลระบบ
username :
password :
  [ สมัครสมาชิก ]
[ ลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อ 5712 หรือ SIP 2440 ]
username :
password :
 
 
 
ลงทะเบียน E-learning ความรู้ความสามารถทางด้าน IT (เฉพาะนักศึกษารหัส 53 ที่สอบ Pretest ไม่ผ่านเท่านั้น)
วันที่ 15 มิ.ย.54-18 ส.ค. 54 09.00-16.30 น.
ณ ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1 นางสาวจุฑาทิพย์ ทับผดุง , เศรษฐศาสตร์

2 อุทัย ดาวทอง , นักศึกษา

3 ปรีชานนท์ แสงเขื่อน , -

4 นางสาวชลธิชา คำเอก , พัฒนาการท่องเที่ยว

5 น.ส.จันทิกาล โกติคำ*** , สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว***

6 พิษณุ ต๋าแก้ว , -

7 น.ส.นาฏอนงค์ วงศ์สาม , เศรษฐศาสตร์

8 น.ส.นิตยา ผานดอยแดน , เศรษฐศาสตร์

9 อนันต์ กล่องพุดซา , ผลิตกรรมการเกษตร

10 นางสาวอาภาภรณ์ คำภิบาล , คณะบริหารธุรกิจ

11 นายภาสกร มิตรจิตร , คณะผลิตกรรมการเกษตร

12 นางสาวสายฝน เสติละ , -

13 นางสาวสายฝน เสติละ , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

14 นางสาวอลิษา เรือนหน้อย , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

15 นิลาวรรณ ไทยยันโต , ผลิตกรรมการเกษตร

16 ปิยพร แสนเจริญ , ผลิตกรรมการเกษตร

17 เบญจภรณ์ ตาขัน , ผลิตกรรมการเกษตร

18 จันทนี บุญลาค , ผลิตกรรมการเกษตร

19 นาย วรุต ขัตตะละ , -

20 นายวัชระ บัวศรี , ผลิตกรรมการเกษตร

21 นาย วรุต ขัตตะละ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

22 นายวุฒินันท์ โพธิจินดา , ผลิตกรรมการเกษตร

23 ศิริลักษณ์ ขันนันต๊ะ , ผลิตกรรมการเกษตร

24 พนากร เป็งวัน , ผลิตกรรมการเกษตร

25 พัชราภรณ์ เพ็ชรมณี , ผลิตกรรมการเกษตร

26 ศุภวรรณ สันตา , ผลิตกรรมการเกษตร

27 อภิรักษ สมฤทธิ์ , ผลิตกรรมการเกษตร

28 ศรสวรรค์ หรรษา , ผลิตกรรมการเกษตร

29 อังคณา คำมาเมือง , ผลิตกรรมการเกษตร

30 วันวิสาข์ ดินเมืองชน , ผลิตกรรมการเกษตร

31 วนัชพร ดวงใย , ผลิตกรรมการเกษตร

32 เมทิตา พงษ์สงวนจันทร์ , ผลิตกรรมการเกษตร

33 รังสิยา วันพฤติ , ผลิตกรรมการเกษตร

34 วสันต์ สารันต์ , ผลิตกรรมการเกษตร

35 ศรีแพร กองชัย , ผลิตกรรมการเกษตร

36 อัมภิกา ณ วันติ๊บ , ผลิตกรรมการเกษตร

37 นครินทร์ เครือสาร , ผลิตกรรมการเกษตร

38 ปัณณวิชญ์ แซ่โซ้ง , ผลิตกรรมการเกษตร

39 นฤดล เผิอกแก้ว , ผลิตกรรมการเกษตร

40 อรรณพ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

41 เนตรนภา อุทเลิศ , คณะผลิตกรรมการเกตร

42 นางสาวสุวีรา ชัยนิสงค์ , -

43 นางสาวสุทธิดา ประศรี , -

44 นางสาว วิมลพันธ์ ศุทธิธนาวัฒน์ , -

45 พัชรินทร์ เวียงแก้ว , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

46 วิไลพร อาชาวาสนา , ส่งเสริมเเละพัฒนาการเกษตร

47 วชิรพันธุ์ เรืองรุ่งรัตนกุล , -

48 กิตติกุล จำปาจี , -

49 วรกานต์ มาลัยทอง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

50 ศุภฤกษ์ จันทร์แสง , เศรษฐศาสตร์

51 น.ส.จิราพร ลิลาวดี , -

52 นางสาวผุสชา ดีประเสริฐเพ็ญนาถ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

53 น.ส.จิราพร ลิลาวดี , ภาษาอังกฤษ

54 สนทนา นาที , ศิลปศาสตร์

55 มนต์ตรา ทะปะละ , ศิลปศาสตร์

56 นางสาวธารีรัตน์ ศักดิ์พงศ์สิงห์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

57 นางสาวภัทราภรณ์ เทศทาบ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

58 นางสาวเพ็ญนภา จีนทา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

59 นางสาวนริศรา สุวรรณ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

60 ชลธิชา แสงงาม , คณะผลิตกรรมการเกษตร

61 นางสาวชลวิกา สุขเกษม , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

62 วัฒนา นิติธรรม , เศรฐศาตร์

63 เมธาวี ยศอินทร์ , คณะศิลปศาสตร์

64 อำพา ไพรประดิฐผล , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

65 อาทิตยา พรมคำ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

66 ปภาวี ศิลป์ท้าว , พัฒนาการท่องเที่ยว

67 ตรีภพ ศรีคำ , คณะวิทยาศาสตร์

68 นางสาวกาญจนา มูลหิ่ง , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

69 นางสาวกรรณิการ์ คำสมุทร , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

70 ขนิษฐา สวรรค์ทอง , ผลิตกรรมการเกษตร

71 ศิรินทิพย์ กันธาแก้ว , ผลิตกรรมการเกษตร

72 นางสาวเมทาวี ก๋าสม , คณะผลิตกรรมการเกษตร

73 นางสาวกรรณิการ์ คำสมุทร , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

74 รจนา วงศืมหญ่ , ผลิตกรรมกรเกษตร

75 กรกฤช จิตเงิน , ผลิตกรรมการเกษตร

76 รจนา วงศ์ใหญ่ , ผลิตกรรมการเกษตร

77 ไกรฤทธิ์ บานแย้ม , ผลิตกรรมการเกษตร

78 นางสาวกรรณิการ์ คำสมุทร , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

79 นางสาว พิชญ์สินี มีเงิน , รัฐประศาสนศาสตร์

80 นาย กัมปนาท เสนารักษ์ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

81 นาย ธีรนันท์ ไชยเลิศ , -

82 นาย ยุทธการณ์ แขวงเสวียด , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

83 นาย ณัฐพล บังคมเนตร , คณะ ผลิตกรรมการเกษตร

84 นางสาว วนิดา นันต๊ะยศ , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

85 นางสาว พัทยา จินวงค์ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

86 นางสาว พัณณิตา ส้มเกลี้ยง , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

87 นางสาวเบญจวรรณ มาวงษ์ , คณะวิทยาศาสตร์

88 นายรังสิมันต์ ราวิชัย , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

89 นางสาวจิตรา ธิคำลอง , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

90 นางสาวลลิตา ตั้งตรง , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

91 นายชนะชัย เวียงบรรพต , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

92 ประวีณ เหล่าพงศ์พิชญ์ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

93 นาย กฤษณุ ผูกใจ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

94 เกษมสันต์ จันต๊ะนาเขต , วิทยาศาสตร์

95 นาย เอนก น้ำจันทร์ , วิทยาศาสตร์

96 นาย ณัฐพล ลังกาวงศ์ , ผลิตกรรมการเกษตร

97 นายณัฐพล เข็มเพ็ชร์ , ผลิตกรรมการเกษตร

98 นายกมลศักดิ์ ศรศรี , ผลิตกรรมการเกษตร

99 นางสาววนิดา ชัยดวงคำ , สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

100 วัฒนชัย สัปทน , วิทยาศาสตร์

101 นางสาวพรชนก ภูดอนตอง , พลังงานทดแทน

102 นางสาวจิรภา ศรีพรรณ์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

103 นางสาวรุ่งทิวา ไทยวงษ์ , สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

104 นางสาวปานเนตร ลือชา , คณะผลิตกรรมการเกษตร

105 พรนารินทร์ แสงจันทร์ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

106 รสริน อึ่งเนียะ , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

107 เบญจพร พวงสมบัติ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

108 ปฐมพร บุญเลา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

109 นางสาวพรพิมล ปัญญาธิ , พลังงานทดแทน

110 นายอดุลย์ เลาหมี่ , พลังงานทดแทน

111 นางสาวภัทราวดี สืบสาย , คณะผลิตกรรมการเกษตร

112 นางสาวรัตนา บัวแย้ม , คณะผลิตกรรมการเกษตร

113 นางสาวมณีรัตน์ เสนางาม , คณะผลิตกรรมการเกษตร

114 นางสาวอชิรญา เดชาคำ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

115 นางสาว มัตติกา กองแก้ว , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

116 นาย ทักษิณ ชูแก้ว , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

117 นายบุญเหนือ เครือตา , คณะศิลปศาสตร์

118 เปรมจิต คำชนะ , พัฒนาการท่องเที่ยว

119 ประติภา วงค์ศรี , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

120 นายภาณพันธ์ ปัญญาโส , มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

121 นางสาว กัลยา สร้อยคำ , คณะ วิทยาศาสตร์

122 นายภานุวัฒน์ จำปาศรี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

123 นายณัฐพล จันทร์แจ้ง , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

124 จุฑาทิพย์ มะโนภักดิ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

125 นิอูดัยละห์ ดาหามิ , คณะวิทยาศาสตร์

126 พัฒนชัย ไชยภักดี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

127 นางสาว วิชุดา จาอ้าย , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

128 นางสาว ชฎาพร จันทร์ผา , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

129 นาวสาว วนิดา บุญจู , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

130 พัชรินทร์ พรมเทา , นักศึกษา

131 น.ส. นฤมล ก๋าละ , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

132 น.ส. จุไรวรรณ เมืองอินทร์ , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

133 น.ส ชุดา ฟุ้งไมตรี , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

134 น.ส. ฐิติมา จันทร์ตาสิงห์ , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

135 น.ส. จินตนา นวลติ๊บ , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

136 ปวารญา เวชสุนทร , บริหารธุรกิจ

137 นางสาวนิภา แก้ววงค์สี , พัฒนาการท่องเที่ยว

138 อารีรัตน์ สมณา , คณะ บริหารธุรกิจ

139 ทับทิม ดาวล้อมจันทร์ , คณะ บริหารธุรกิจ

140 อรจิรา นิลจรัส , คณะ บริหารธุรกิจ

141 อภิชญา ณ บางช้าง , คณะ บริหารธุรกิจ

142 นางสาว พิมกัญญา สุวรรณ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

143 นางสาวพรผกา สุริยนต์ , บริหารธุรกิจ

144 นางสาวปิ่นแก้ว ปัญรังษี , บริหารธุรกิจ

145 นายอธิปไตย ทรงวุฒิศิล , บริหารธุรกิจ

146 น.ส.ณัฐชยา ภูยาธร , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

147 นางสาวกรวิการ์ ทะสุใจ , บริหารธุรกิจ

148 สิริศักดิ์ พรมเสน , บริหารธุรกิจ

149 ณัฐกิตต์ สิงห์บุตร , บริหารธุรกิจ

150 นางสาว วรรณภา สุวรรณมา , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

151 นางสาวอุมาภรณ์ พยุงดี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

152 นางสาว ฐิติพร สุรชาติชัยกุล , คณะเศรษฐศาสตร์

153 นางสาวณาตยา พานิชสกุลชัย , คณะผลิตกรรมการเกษตร

154 ปัญญวดี สุนทรศิวะลักษณ์ , นักศึกษา

155 ปัญญวดี สุนทรศิวะลักษณ์ , คณะ บริหารธุรกิจ

156 ฐากูร สุวรรณนิเวศน์ , ผลิตกรรมการเกษตร

157 นางสาวศรัญญา วงค์ปัญญา , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

158 นายมิถุนา ท้าวคำ , บริหารธุรกิจ

159 นางสาว ชลนี แสงทั่ง , คณะเศรษฐศาสตร์

160 นางสาวอุษามณี แจ่มดี , พัฒนาการท่องเที่ยว

161 รัตนาภรณ์ ฟองฟู , คณะบริหารธุรกิจ

162 รัตนาภรณ์ ฟองฟู , คณะบริหารธุรกิจ

163 นางสาวชนนิกานต์ , คณะศิลปศาสตร์

164 เรณุมาศ ภารสว่าง , คณะบริหารธุรกิจ

165 วรากร ปิยะตระกูล , นักศึกษา

166 วรากร ปิยะตระกูล , นักศึกษา

167 นางสาวชนนิกานต์ สดแสงสุก , คณะศิลปศาสตร์

168 นางสาวธนานันต์ พิมพิสาร , คณะศิลปศาสตร์

169 สุธาสินี มณีวรรณ , -

170 นางสาวปุณยนุช สาชะรุง , คณะบริหาร

171 นางสาว มณีนุช มหาวันน้ำ , มหาวิทยาลัยเเม่โจ้

172 นางสาว พิกุล ศรีไม้ , มหาวิทยาลัยเเม่โจ้

173 สราวุธ คำมูลเมล , บริหารธุรกิจ

174 นางสาวภัสสร มีแก้ว , สาขาวิทยาศสาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

175 นางสาวกนกวรรณ มีมอญ , สาขาวิทยาศสาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

176 สุเมธ แสงวะนาค , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

177 นางสาวจีรวรรณ อาจองกู่ , พัฒนาการท่องเที่ยว

178 นางสาววิลาวัลย์ ศรีวงศ์ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

179 นางสาววิลาวัลย์ ศรีวงศ์ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

180 นางสาวสายสุนีย์ พวงสายใจ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

181 วิธิสรรค์ ชูหอม , เศรษฐศาสตร์

182 นายกิตติ สมอุ่มจารย์ , สาขาเศรษฐศาสตร์

183 นายก้องเกียรติ์ สังขารา , สาขาเศรษฐศาสตร์

184 นายดณุพล ทองธิยะ , สาขาเศรษฐศาสตร์

185 จันจิรา สุขหล้า , ผลิตกรรมการเกษตร

186 พรพรรณ กันธะ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

187 น.ส.ธิมาพลอย เกี้ยวสันเทียะ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

188 สุทธิกานต์ ทนิต๊ะ , สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

189 สุชาดา จันทร์โภคทรัพย์ , สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

190 นายฐานปกรณ์ ภู่เปี่ยมศักดิ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

191 นายฐานปกรณ์ ภู่เปี่ยมศักดิ์ , คณะสตวศาสตร์

192 นฤมล รัตนมารุตพงษ์ , คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

193 ตวงสิทธิ์ ยะนิล , คณะสัตวศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์

194 ทรัส , นักศึกษามหาลัยวิทยาลัยแม่โจ้

195 นาย โกมิน ทองโกย , ผลิตกรรมการเกษตร

196 พนธกร ไม้เรียง , -

197 สาลินี กว้างปาละ , สาขาพลังงานทดแทน

198 อนุพันธ์ พรมนิล , สัตวศาสตร์

199 นางสาวไอรดา อุดกันทา , คณะบริหารธุรกิจ

200 สุขุมาลย์ เหมือนทด , ศิลปศาสตร์

201 น.ส.สุภารัตน์ วงศ์เรือง , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

202 มาลีนี ศรีดาวเรือง , พัฒนาการท่องเที่ยว

203 จีราภรณ์ สุภาษี , พัฒนาการท่องเที่ยว

204 ณิชากร ชลพิทักษ์ , มหาวิทนาลัยแม่โจ้

205 นางสาวศุภลักษณ์ โยธิน , -

206 นางสาวศุภลักษณ์ โยธิน , คณะศิลปศาสตร์

207 พิมพ์พัณณ์ อินต๊ะแดง , มหาลัยแม่โจ้

208 อัควัฒน์ ภาสดา , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

209 นางสาวศิริพร ชวนชัยสิทธิ์ , คณะวิทยาศาสตร์

210 ปนัดดา ทองอุทิศ , วิศวะกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

211 นางสาวนุภาพร เกษพิบูรณ์ , คณะวิทยาศาสตร์

212 นายอดิศร ตานาคา , วิศวะกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

213 นายอนิวัฒน์ พระโพธิ์ , สาขาโคนม โคเนื้อ

214 แคทรียา ทองไหล , สื่อสารดิจิทัล

215 ศิริพร แก้วเมือง , คณะผลิตกรรมการเกษตร

216 นางสาวนุจริน กำแพงแก้ว , สื่อสารดิจิทัล

217 สิริพร ทำทาน , ผลิตกรรมการเกษตร

218 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสุภา , สื่อสารดิจิทัล

219 นางสาวพิมพ์ชนก ทองจิตต์ , สื่อสารดิจิทัล

220 นางสาวชาลิสา บุตรสินธุ์ , สื่อสารดิจิทัล

221 นางสาวนพมาศ ทาบุญมา , สื่อสารดิจิทัล

222 นางสาวโชติกา คำโม , สื่อสารดิจิทัล

223 บุรณี เสลา , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

224 เบญจวรรณ อินต๊ะรัตน์ , สถาปัตยกรรมศาสตร์

225 สุรารักษ์ แผ่จิตกุศล , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

226 พงศ์ศิริ เดชาธนไพบูลย์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

227 นายศิริชัย ยูระมาศ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

228 นางสาวนันท์นภัส ชมชื่น , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

229 นางสาวสิริกานต์ ธงซิว , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

230 นางสาวพรพิมล กองมณี , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

231 นางสาววรัญญา จาภา , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

232 นางสาวรัตติกาล สมมิตร์ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

233 นางสาวกรรณิการ์ หน่ออินตา , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

234 นางสาวอัญชลี วิจิตร , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

235 นางสาววัฒนาพร ปัญญาสูง , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

236 นางสาวอัญชนา ถาคำติ๊บ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

237 นายนันทวัตร สมทัด , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

238 พูนชัย พัฒนาชาวไทย , ศิลปศาสตร์

239 นางสาวอมราวดี อินต๊ะรักษา , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

240 นางสาวอุไรวรรณ ปู่เดือน , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

241 นางสาว ปฐมาพร ของดีงาม , คณะวิทยาศาสตร์

242 นายณัฐพงศ์ ปังอุทา , คณะบริหารธุรกิจ

243 สิรวุฒิ วงค์คม , สื่อสารดิจิทัล

244 สุทิต สวัสดี , สื่อสารดิจิทัล

245 น.ส.ทิพยรัตน์ ภูมิจิตร , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

246 อัจฉราพร อินถา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

247 เสาวภา ตุยทัง , มหาลัยแม่โจ้

248 อัจฉราพร อินถา , ผลิตกรรมการเกษตร

249 เสาวภา ตุยทัง , ผลิตกรรมการเกษตร

250 นางสาวณัฏฐินีญา จันทร์ผล , ผลิตกรรมการเกษตร

251 สุเมธ ดวงแก้ว , นิเทศศาสตร์บูรณาการ

252 น.ส.ศิริกาจน์ จ๋อมปัญญา , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

253 นายไกรวิทย์ สมาเกตุ , ผลิตกรรมการเกษตร

254 สุกกัญญา ดวงเงิน , คณะผลิตกรรมการเกษตร

255 นางสาวนิฤมล กาดีวงศ์ , ผลิตกรรมการเกษตร

256 วิมลศิริ สังข์ตรีเศียร , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

257 นางสาว สาริศา ดวงบาล , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

258 นายศักดา พรหมพันธุ์ , -

259 คมกริช เชื้อทา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

260 คมกริช เชื้อทา , สาขาการผลิตสุกร

261 คมกริช เชื้อทา , การผลิตสุกร 2ปี

262 นางสาวพัชรินทร์ พานแก้ว , วิศวะกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

263 นายธนากร บุญเสริม , สาขาการประมง

264 ภัทรพล ยามะสัก , คณะผลิตกรรมการเกษตร

265 นางสาวธนภรณ์ คำมุล , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

266 นาย กิตติ วาดวิจิตร , คณะสัตวศาสตร์

267 นายอัครชัย จำรัส , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

268 รัฐพงศ์ ศรีสวัสดิ์ , -

269 นาย วิษณุ หิรัญโท , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

270 จิรายุทธ์ เซ็นบัว , เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

271 ภัทรา บุรารักษ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

272 ยุกานดา ทิพวงกุล , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

273 สมหญิง มิ่งขวัญ , มหาวิยาลัยแม่โจ้

274 วงศธร ชอบประดิษฐ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

275 เกศินี แสนธิ , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

276 อรวรรณ มุขอิ่ม , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

277 น.ส.วันวิสา อุประสิทธิ์ , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

278 นาย อนุพงศ์ ยังเปา , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

279 นายอัตถพร แต่วิลัย , แม่โจ้

280 วัชพล วิทยากร , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

281 พงศกร เดชวงศ์ญา , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

282 น.ส.กนกวลี แวววรรณวิรัช , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

283 นางสาวสุพิชชา สุขศรี , การประมง

284 อานิศรา วงค์ชัย , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

285 รัชนีกร หินสวน , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

286 ปวีณา คำปวน , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

287 นายจักรกฤช หอมกระโทก , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

288 น.ส. พรพิมล ศรีทุน , วิศวะกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

289 นาย ณัฐกานต์ ทิพนี , บริหารธุรกิจ

290 นางสาว หทัยรัตน์ เดินเมือง , เศรษฐศาสตร์

291 นางสาว เบญจวรรณ วงศ์จันศ์เสือ , เศรษฐศาสตร์

292 นาย ทศพล ใหญ่ยอด , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

293 เสาวนีย์ พูลศรี , -

294 เสาวนีย์ พูลศรี , -

295 นางสาวอารยา ยวงคำ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

296 อิชญา บุตรน้ำเพชร , -

297 สุริยา นิ่มนวล , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2 ปี

298 สกาวเดือน วงศ์วรรรณ์ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

299 รัตติกาล ยกกรเลิศ , เศรษฐศาสตร์

300 ชุติมา โพไพบูลย์ , เศรษฐศาสตร์

301 กาญจนา ตาอิน , เศรษฐศาสตร์

302 นาย จรายุทธ มาชัย , พัฒนาการท่องเที่ยว

303 ดวงฤทัย ปันใจ , เศรษฐศาสตร์

304 นางสาวมณีรัตน์ ปินะสุ , พัฒนาการท่องเที่ยว

305 ณัฐวรรณ์ อาจพัฒน์ , เศรษฐศาสตร์

306 นางสาวอังศณา ชัยรัตนกุล , พัฒนาการท่องเที่ยว

307 ภาณุพงศ์ บุรุษภักดี , เศรษฐศาสตร์

308 นิศา หมื่นเทพ , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

309 นางสาวอังคณา แก่นธิยา , คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

310 นางสาวธมนต์ฉัฐ ตาแจ่ม , คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

311 เปรมมิกา ข่ายสร้อย , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

312 นางสาวปฐมพร ยอดปนันท์ , คณะ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

313 นางสาวก้ลยา รวยพงษ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

314 นฤมล สมทอง , นักศึกษา

315 อรณัญช์ มั่งคั่ง , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

316 นิภาวรรณ์ จับประยงค์ , นักศึกษา

317 นฤมล สมทอง , คณะบริหารธุรกิจ

318 ศิรินภา พรหมเจริญ , คณะบริหารธุรกิจ

319 นิภาวรรณ จับประยงค์ , คณะบริหารธุรกิจ

320 นางสาวเสาวพร จารุสวัสดิ์ , เศรษฐศาสตร์

321 พัชรินทร์ อินต๊ะประเสร็จ , คณะบริหารธุรกิจ

322 นายศุภกฤษ ซ้อนสุข , บริหารธุรกิจ

323 มณเฑียร เสาร์เมืองทอง , ผลิตกรรมการเกษตร

324 อนุพงศ์ พันธุ์กา , เศรษฐศาสตร์

325 ภูมินท์ สุวานิช , เศรษฐศาสตร์

326 นางสาวปฏิญญา เพียรดี , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

327 นายเฉลิมพงค์ ประดิษฐ , คณะผลิต

328 นาย สิทธิศักดิ์ เกขุนทด , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

329 นายสิทธิกร เสาร์แดง , ผลิตกรรมการเกษตร

330 นายธนากร อ่อนวงษ์ , -

331 พรพิมล เขียวภูมี , วิทยาศาสตร์

332 ชลธิชา กองเกิด , วิทยาศาสตร์

333 ชลธิชา กองเกิด , วิทยาศาสตร์

334 นายเตชิต อุปรี , พืชศาสตร์

335 ศิรินภา จาติระเปา , วิทยาศาสตร์

336 นายณัฐพงษ์ ใบปกทอง , พืชศาสตร์

337 วัชระ ชัยวร , มหาวิทลัยแม่โจ้

338 พีระพงษ์ สิทธิ , วิทยาศาสตร์

339 นายอิสรพงศ์ วังปรีชา , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพกรทางน้ำ

340 นางสาวราตรี ธรรมชูเต , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพกรทางน้ำ

341 นางสาว มุขระวี สุวรรณบล , คณะวิทยาศาสตร์

342 นาย ธวัช อ่องคำ , พืชศาสตร์

343 นาย สมชาย เฌอมือ , คณะศิลปศาสตร์

344 นางสาว ศิริมน สมบูรณ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

345 นางสาว สุชาดา ธรรมสอน , -

346 นางสาว จันทร์จิรา นางเมาะ , คณะเศรษฐศาสตร์

347 นางสาวเนตรชนก คำราพิช , เศรษฐศาสตร์

348 นางสาว อรุโณทัย ยวนตา , คณะเศรษฐศาสตร์

349 นางสาว จันจิยา สุขเวียง , คณะเศรษฐศาสตร์

350 นางสาวปิยาภัทร์ สังวาลย์ , คณะเศรษฐศาสตร์

351 นางสาว รัชนก อูบสาน , คณะเศรษฐศาสตร์

352 นายจตุพล โสภาพ , คณะเศรษฐศาสตร์

353 นางสาว ปรียาภรณ์ ทาสม , คณะบริหาร

354 นางสาว รสริน งามช่วง , คณะเศรษฐศาสตร์

355 นางสาวประกายทิพย์ ตาสาร , บริหารธุรกิจ

356 อรทัย จันต๊ะวงค์ , ศิลปศาสตร์

357 ณัฏฐชา อินภิบาล , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

358 ชาติชาย สร้อยมณีวรรณ์ , ผลิตกรรมการเกษตร

359 นางสาวตุลยา ตุลา , เศรษฐศาสตร์

360 นายเมธิชัย ถามา , ประมง

361 นางสาว กาญจนา ฝั้นใจ , เศรษฐศาสตร์

362 นางสาวกนิษฐา โพธิขาว , เศรษฐศาสตร์

363 นายวัฒนา กองทอง , ผลิตกรรมการเกษตร

364 นางสาววนิดา นกพึ่ง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

365 น.ส. จารุวรรณ มูลศรี , คณธบริหารธุรกิจ

366 นายทิวา ปุงปี่แก้ว , คณธบริหารธุรกิจ

367 นาย ชัยธวัช นันจิตสัก , -

368 น.ส.รุ่งอรุณ ชัยมงคล , คณะเศษฐศาสตร์

369 น.ส.วิจิตรา จันทร์เป็ง , คณะเศษฐศาสตร์

370 น.ส. อริยาพร ธรรมจักร์ , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

371 นาย กิตติกร แซ่ว่าง , คณะสัตวศาสตร์

372 น.ส. ศิรินภา พรหมเจริญ , คณะบริหารธุรกิจ

373 น.ส. ศิริธิดา โปธิตา , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

374 นางสาวกัลยรัตน์ สิทธิชัย , วิทยาศาสตร์

375 นางสาวประวีรา ทาคำ , วิทยาศาสตร์

376 นางสาวเกวดี ละทอง , วิทยาศาสตร์

377 นางสาวธิดารัตน์ ขาวจันทร์ตา , วิทยาศาสตร์

378 นางสาวธนิชชา ประเสริฐ , วิทยาศาสตร์

379 นางสาวปภาณิน จันต๊ะสอน , วิทยาศาสตร์

380 นางสาวจารุณี คำแสน , วิทยาศาตร์

381 นาย จิระพงษ์ แดงชัย , ผลิตกรรมการเกษตร

382 นางสาวปติมาภรณ์ พลับพลาทอง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

383 นาย วีระพงษ์ จันทร์กาศ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

384 นายจักรพันธุ์ คำมูล , คณะ ผลิตกรรมการเกษตร

385 นางสาวมณีรัตน์ มีคำเหลือง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

386 นายนัฐพงษ์ สุขประเสริฐ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

387 นายธีรวุฒิ สุวรรณ์ , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

388 รัตนาภรณ์ ดวงคำ , คณะบริหารธุรกิจ

389 นางสาวนิตยา เขื่อนแก้ว , วิศวกรรมและอุสาหกรรมเกษตร

390 นายนพรัตน์ เมืองแก้ว , คณะวิทยาศาสตร์

391 นางสาวนริศรา ใจคำ , วิทยาศาสตร์

392 ยาซิน ศรีสวัสดิ์ , -

393 กาญจนา อุดร , เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

394 นันทิยา ดวงปิก , เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

395 กมลวรรณ คำวันศรี , เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

396 นางสาวณัฐวดี อินทร์พรหม , คณะบริหารธุรกิจ

397 สุพิชฌาย์ นันท์ไชย์ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

398 ชนิดาภา ไชยมงคล , ผลิตกรรมการเกษตร

399 กนกวรรณ เรือนคำ , ผลิตกรรมการเกษตร

400 กฤษดาภรณ์ ชะโลธร , ผลิตกรรมการเกษตร

401 ณัฐสุดา ค้าแกว่น , ผลิตกรรมการเกษตร

402 ภาณุมาส พงศ์ชนานนท์ , คณะบริหารธุรกิจ

403 ธิดารัตน์ ตาปัญญา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

404 นางสาวฤทัยชนก พวงศรี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

405 กรรณิการ์ ใจยา , ม

406 หนึ่งฤทัย สุธรรมปวง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

407 กรรณิการ์ ใจยา , ม.แม่โจ้

408 นางสาวลลิตา แดงสาย , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

409 สุดารัตน์ ทานันไชย , มหาวิทยาลัยแม้โจ้

410 นริศรา , ม.แม่โจ้

411 นางสาวกาญจนา เทิดพงศ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

412 ญาณิศา จันทร์ดาโคตร , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

413 นริศรา , ม.แม่โจ้

414 นางสาว วรรณภา ทาตา , -

415 นางสาวนัฏฐิญา มณีวรรณ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

416 ญาณี ปีก่ำ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

417 นายจามิกรณ์ กาตาสาย , -

418 อธิเดช ทิพนี , -

419 นริศรา คำตื้อ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

420 นางสาวชไมพร มูลรังษี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

421 อถรรพล มณีวรณ์ , -

422 กำธร ศุภกิตติเลิศ , -

423 คัทลียา สุจริต , มกาวิทยาลัยแม่โจ้

424 นางสาวสายชล แซเหอ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

425 นางสาวชลินญา ไชยเพชร , -

426 นายภูวดล ทิพย์วงค์ใจ , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

427 นางสาวปวีณา สุภาหาญ , -

428 นุชาดา นิรชล , ม.แม่โจ้

429 ภารุพงศ์ จินะใจ , -

430 นางสาวแคทลียา มะโนจิตต์ , -

431 อิทธิพงค์ ปั๋นธิวงค์ , บริหารธุรกิจ

432 ศันสนีย์ พุ่มเสือ , คณะบริหารธุรกิจ

433 ภาณุพงศ์ จินะใจ , -

434 จุทามาศ ปัญญาแหลม , ม.แม่โจ้

435 ฐิติมา ปรีชา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

436 ทัศนียา สุภาพันธ์ , -

437 ปาริฉัตร ไชยชมพล , -

438 น.ส.อัจฉรา ทิศลังกา , คณะบริหารธุรกิจ

439 น.ส.ศิริกมล สมภิพงษ์ , คณะบริหารธุรกิจ

440 น.ส.ภรณ์ทิพย์ อินปา , คณะบริหารธุรกิจ

441 นางสาวเนตรทราย เกิดลาภ , คณะวิทยาศาสตร์

442 นางสาวปราณี เนยน้อย , คณะวิทยาศาสตร์

443 นางสาวขวัญฤทัย สุทธิสนธิ , คณะวิทยาศาสตร์

444 ศิริพร โกษาวัฒนกุล , -

445 ศิริพร มาลา , -

446 ศศิพิมพ์ คำยาณะ , -

447 นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรศิริวิไล , สาขาวัสดุศาตร์

448 ศศิพิมพ์ คำยาณะ , -

449 นางสาวผุสดี กะสันเทียะ , แม่โจ้

450 ออมอำไพ เปรมชัยอนุรักษ์ , -

451 นางสาวอังสุมารินทร์ บัวพงษ์ , คณะวิทยาศาสตร์

452 นางสาววันวิสา วงษา , คณะผลิตกรรมการเกษตร

453 วทัญญู ดาดผักแว่น , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

454 ศิรินภา จาติระเปา , วิทยาศาสตร์

455 นางสาว ประวีณา อยู่สมโภชน์ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

456 นาย ประกาศิต ปู่แก้ว , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

457 นาย ทรงฤทธิ์ พันธ์จันทร์ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

458 นาย ทรงยศ มีของ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

459 นาย ปรัชญา ปลั่งกลาง , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

460 นาย วัชระพงษ์ ภูดินดำ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

461 นาย อนุศักดิ์ วงษ์บุญชัยเลิศ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

462 นางสาว สุภารักษ์ ดงสันเทียะ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

463 นางสาว อุไรวรรณ วิสุทธิมรรค , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

464 นาย เผด็จ ชัยนาม , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

465 นางสาว ณัฎชุดา พรหมเป็ง , คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

466 นางสาว ถิระนันท์ สีพาเเลว , คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

467 นายเสกสรร ธรรมโส , คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

468 นางสาว ธวัลนุช จะตู , คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

469 พิมสุดา เชอร์ , แม่โจ้

470 ภูวนาถ สันติรักษ์ , แม่โจ้

471 กมลชนก ศรีมาลัยกุล , คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

472 นางสาวเมธินี สุยะวารี , _

473 นางสาวเมธินี สุยะวารี , คณะเศรษฐศาสตร์

474 นางสาว มัทนา ไชยทน , คณะเศรษฐศาสตร์

475 นางสาว ยิหวา ศรีวิชัย , คณะเศรษฐศาสตร์

476 ญาณิน สุรินทร์ , เคมี

477 นายวิษณุ คำหมื่น , เศรษฐศาสตร์

478 ฉัตรนภา ไตรศิริพานิช , เคมี

479 นัยนา เขื่อนเพ็ชร์ , มหาวิทยาัลัยแม่โจ้

480 นทีวัลย์ วิชัด , มหาวิทยาัลัยแม่โจ้

481 ศดานันท์ ศรีคำ , ผลิตกรรมการเกษตร

482 นางสาวธนาภรณ์ แก้วดำ , คณะวิทยาศาสตร์

483 จีระวุฒิ สิงหราช , คณะศิลปศาสตร์

484 นางสาววัชรี พันธุศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์

485 นาวสาว วีระวรรณ สุวรรรมาลี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

486 นางสาว วีระวรรณ สุวรรณมาลี , วิทยาศาสตร์

487 ทนงฤทธิ์ ทาพรม , คณะศิลปศาสตร์

488 ประวิทย์ กลุ่มพุทซา , -

489 นางสาวพัชรินทร์ ชัยกุล , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

490 นายณัฐพงศ์ ปางคำ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

491 นางสาวพัชรินทร์ ชัยกุล , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

492 ธันยาภรณ์ ปามา , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

493 นาย ณัฐพงศ์ ธงงาม , สาขาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

494 นาย นันทวิทย์ แผลงศร , เศรษฐศษศตร์สหกรณ์

495 นาย ตระกล ทิศอุ่น , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

496 นายรพี ทิพย์ป้อ , วิทยาศาสตร์

497 วิลาสินี กำไร , มหาวิทยาลับ

498 วิลาวรรณ อันชำนาญ , บริหารธุรกิจ

499 น.ส. ปาริชาติ คำบุญเหลือ , มหาวิทยาลับ

500 นางสาว มณฑิตา นารัตน์โท , บริหารธุรกิจ

501 รุ่งทิวา การขยัน , บริหารธุรกิจ

502 น.ส. วราภรณ์ ปัญญา , มหาวิทยาลับ

503 นางสาวศรันย์พร ศรีแสน , บริหารธุรกิจ

504 น.ส. นิรัชพร นาคชุ่ม , มหาวิทยาลัย

505 นายอุดมฤกษ์ สุขโอรส , บริหารธุรกิจ

506 นาย กิตติกร แซ่ว่าง , คณะสัตวศาสตร์

507 บุญอาภรณ์ โกศการิกา , บริหารธุรกิจ

508 นางสาวนัทธินี สายแดง , คณะวิทยาศาสตร์

509 นางสาวธนาพร ชมมาลี , คณะวิทยาศาสตร์

510 นาย อนุวัฒน์ จวนเจริญ , คณะสัตวศาสตร์

511 นาย อนุวัฒน์ จวนเจริญ , คณะสัตวศาสตร์

512 นางสาว สุพรรณี วงษ์ประเสริฐ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

513 จุฬาลักษณ์ ปาเจริญ , สาขาการประมง

514 นาย คณินทร์ ชูศรี , -

515 ธมลวรรณ วรรพเนตร , คณะวิทยาศาสตร์

516 พรพิมล เรียงณรงค์ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

517 นางสาวนงคราญ มูลแม่กุ้ง , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

518 นางสาว นภาพร ผาคำ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

519 นายปฐมพงษ์ เที่ยงไทยสงค์ , คณะเทคโนโลยีและทรัพยากรทางน้ำ

520 อุบลพร ปาระธรรม , ผลิตกรรมการเกษตร

521 ธนธรณ์ บุญชู , ผลิตกรรมการเกษตร

522 นุชจรี ยีโย , พัฒนาการท่องเที่ยว

523 นายนพดล ปงปิงกา , วิทยาศาสตร์

524 นาย พูนศักดิ์ ว่างป่อ , คณะสัตวศาสตร์

525 นาย พูนศักดิ์ ว่างป่อ , คณะสัตวศาสตร์

526 นาย พูนศักดิ์ ว่างป่อ , คณะสัตวศาสตร์

527 นายชินวัตร เทพแปง , คณะวิทยาศาสตร์

528 นาย ณัฐวุฒิ อะกะเรือน , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

529 โซดิสมัน ฮะนิง , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

530 นางสาวระพีพรรณ สุขจันทึก , อารักขาพืช

531 นางสาวรุ่งทิวา ยะชะระ , สาขาอารักขาพืช

532 น.ส.กนกวลี แวววรรณวิรัช , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

533 นางสาวน้ำฝน คำใจ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

534 นางสาวดลฤดี โพธิเรือง , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

535 นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์มิตร , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

536 นางสาว พิชญ์สินี มีเงิน , รัฐประศาสนศาสตร์

537 นางสาวสุปรียา สิทธิภา , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

538 นางสาวฤทัยชนก ปวนคำมา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

539 นายเจริญ ผาด่าน , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

540 พิชฌาพร แก้วสันแสน , มหาวิทยาลัย แม่โจ้

541 นางสาว เบญจรัตน์ พุ่มเถื่อน , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

542 นางสาวปัญญ์ชิตา วรรณมาศ , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

543 นายเกรียงศักดิ์ พรหมทัศน์ , พืชไร่ 4 ปี

544 นางสาวสรารัตน์ อาจโนนเปลือย , คณะวิทยาศาสตร์

545 จินดาพร แก้วเกตุ , เศรษฐศาสตร์

546 หัทยา ดงห้วยม่วง , ภาครัฐ

547 หัทยา ดงห้วยม่วง , การจัดการทั่วไป 4 ปี

548 น.ส. สุนทรี สวัสดี , การจัดการทั่วไป

549 นายเสกสรร ธรรมโส , เศรษฐศาสตร์

550 นางสาวถิระนันท์ สีพาแลว , เศรษฐศาสตร์

551 นางสาวสุรีวัลย์ จันทร์ใส , คณะพัีฒนาการท่องเที่ยว

552 นางสาวอนงค์นุช วรรณการ , คณะพัีฒนาการท่องเที่ยว

553 นางสาวรจนา ใจกองคำ , คณะพัีฒนาการท่องเที่ยว

554 นางสาว ทิพย์วรรณ บุญมา , สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

555 จิตรลดา สายอาทิตย์ , สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

556 นางสาวปาริชาต บุญทอง , สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

557 สุมิตรา จันทร์ทอง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

558 น.ส.นิสารัตน์ กุลดารัมย์ , สัตวศาสตร์

559 น.ส.สุธาสินี มากสุข , สัตวศาสตร์

560 ณรงค์ศักดิ์ โสภาพ , การประมง

561 พัชรภรณ์ พิบูลย์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

562 นายอภิชาติ ปันนา , -

563 นายชูคำ เจอโชค , -

564 นายสมชาย สิทธิพงษ์ไพร , -

565 ชญานนท์ ไชยเสน , บริหารศาสตร์

566 นพคุณ อภิโชคชัยชาญ , บริหารศาสตร์

567 วสุกัญญา สิงห์เรือง , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

568 นางสาวนิภาจิตร ธนะคำดี , เศรษฐศาสตร์

569 พัชรา อำพันธ์ , -

570 สุจิตรา ศรีหมื่น , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

571 จารุวรรณ เชียงตอง , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

572 สุกฤษฏิ์ เปรมกมล , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

573 สรรพัชญ จำเนียร , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

574 สุธาสินี มากสุข , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

575 สุพัตรา พันธุ์แก้ว , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

576 ภาณุพงศ์ จินะใจ , เศรฐศาสตร์

577 นาย อนุพันธ์ หน่อไชย , พัฒนาการท่องเที่ยว

578 นางสาววรัญญา เสาสีนาด , มหาวิทยาลัยเเม่โจ้

579 เพ็ญพิชชา พรมวงศ์ , -

580 นางสาวเสาวลักษณ์ จิตเจริญ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

581 นางสาวจันจิราพร กลิ่นผึ้ง , แม่โจ้

582 นางสาวจันทร์ฉาย พนาพิพัฒน์สุข , แม่โจ้

583 ฉัตรรพี ตันประเสริฐ , ผลิตกรรมการเกษตร

584 ฉัตรรพี ตันประเสริฐ , ผลิตกรรมการเกษตร

585 สุเมธ แสงวะนาค , ศิลปศาสตร์

586 นายมนต์ชัย มูนีกุล , สาขาพืชไร่

587 นางสาว ไอลดา ประวัง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

588 นางสาว พัชรินทร์ อินเหลือละ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

589 รุ่งฟ้า เปี่ยมบริบูรณ์ , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

590 นางสาวศิริเพ็ญ ปันเขตต , ผลิตกรรมการเกษตร

591 ศิิริเพ็ญ ปันเขตต , ผลิตกรรมการเกษตร

592 ยุภาภรณ์ อินทวงศ์ , คณะ บริหารธุรกิจ

593 อัศวิน คำอ่อง , ผลิตกรรมการเกษตร

594 นาย วีระพงษ์ จันทร์กาศ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

595 นางสาวศศิประภา แก้วแดง , สาขาพลังงานทดแทน

596 พัชราภรณ์ จันทร์ประชุม , -

597 นายเสกสรร แสนพลหาญ , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

598 รวิภาส อินทุทรัพย์ , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

599 ประภาสิริ หัสแดง , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

600 กมลชนก วิชัยกุล , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

601 พิชญา โพธิืชัย , สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

602 นางสาว ขลธิชา ศรีไม้ , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

603 นางสาว ขลธิชา ศรีไม้ , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

604 ชลธิชา ศรีไม้ , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

605 น.ส.ลัดดาวัลย์ หน่อคอ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

606 ฤทัยรัตน์ เชื้อสะอาด , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

607 กัณฐมณี ตุ้ยเตียม , คณะผลิตกรรมการเกษตร

608 อภิชัย ชัยศักดิ์ , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

609 นางสาว จิรัชญา คุณยศยิ่ง , วิทยาลัยบริหารศาสร์

610 นางสาว ญาณกวี ไชยมงคล , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

611 นางสาว ชลธิดา คำทา , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

612 นางสาวศันสนีย์ ภู่นาท , พลังงานทดแทน

613 นางสาวพรจิต หฤทัยอุดมศักดิ์ , เศรษฐศาสตร์

614 นางสาวพัชรินทร์ คำชู , คณะเศรษฐศาสตร์

615 นางสาวพิชาพร เนินแสง , คณะเศรษฐศาสตร์

616 นายพิพรพงษ์ ผ่ิองพันธุ์งาม , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

617 น.ส.จิราภรณ์ เกตุถาวร , พัฒนาการท่องเที่ยว

618 น.ส. สำลี คุ้มสีวัย , พัฒนาการท่องเที่ยว

619 น.ส.สุภาวรรณ รุ่งสาย , พัฒนาการท่องเที่ยว

620 น.ส.อรอนงค์ ขุนไกร , พัฒนาการท่องเที่ยว

621 นายธนกฤษ อุตเจริญ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

622 นายรุ่งโรจน์ คูณหลัก , พัฒนาการท่องเที่ยว

623 นายเอกชัย ชัยพิจิตร , พัฒนาการท่องเที่ยว

624 นายจักรพันธ์ ประเสริฐสันติ , พัฒนาการท่องเที่ยว

625 นายพิชยะ เชยชม , นิเทศน์ศาสตร์บูรณาการ

626 น.ส.ศิรินภา จันทนารี , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

627 นางสาวเพ็ญนภา สุนทร , คณะ

628 นางสาวจิตตรา จุ้ดศรี , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

629 นางสาว ทักษพร ดีปินไซร์ , พัฒนาการท่องเที่ยว

630 นางสาว สุภาวรรณ ดอนปัน , เศรษฐศาสตร์

631 นางสาว สุรารักษ์ หน่อแก้ว , เศรษฐศาสตร์

632 นางสาว อารีย์รัตน์ แสนชมภู , เศรษฐศาสตร์

633 นางสาว อุมาพร สีดา , เศรษฐศาสตร์

634 เกวลี นาถิม , นักศึกษา

635 นางสาวพีรวีร์ พรประสาท , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

636 นางสาวนัดทิดา หมอยา , เศรษฐศาสตร์

637 นางสาวนัดทิดา หมอยา , เศรษฐศาสตร์

638 นาย เกรียงศักดิ์ ไทยผุดงศรี , คณะผลิตกรรมการเกษตร

639 ธวัชชัย ปาลนิล , -

640 ธวัชชัย ปาลนิล , ผลิตกรรมการเกษตร

641 พัชราวลี เรืองบุรพ. , ผลิตกรรมการเกษตร

642 สิริกร ศิริปะกะ , ผลิตกรรมการเกษตร

643 ปัญญา ฉัตรทัน , ผลิตกรรมการเกษตร

644 ยุรี การขยัน , ผลิตกรรมการเกษตร

645 วิรัตน์ ศิริหอม , ผลิตกรรมการเกษตร

646 เบญจมาส เต้นเส้า , ผลิตกรรมการเกษตร

647 นาย ชาติชาย ชุติมามาศ , ผลิตกรรมการเกษตร

648 จริยา ศรีราชเลา , ผลิตกรรมการเกษตร

649 เฉลิมพล แสนสุด , ผลิตกรรมการเกษตร

650 กิตติศักดิ์ สุคนธรส , ผลิตกรรมการเกษตร

651 อุดมศักดิ์ กู้ฉินชัย , ผลิตกรรมการเกษตร

652 ทินกร พุ่มสวย , ผลิตกรรมการเกษตร

653 นางสาววารุณี กูลพรหม , เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

654 นางสาวโสรญา โพธิ์อ่อน , เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

655 นางสาวทองจันทร์ สุระรัสมี , ผลิตกรรมการเกษตร

656 บดินทร์ ทองมะดัน , ผลิตกรรมการเกษตร

657 นายบดินทร์ ทองมะดัน , ผลิตกรรมการเกษตร

658 นายพงศ์ไพโรจน์ ศรีพงศ์สานต์ , ผลิตกรรมการเกษตร

659 นายวิษณุ ระหงษ์ทอง , ผลิตกรรมการเกษตร

660 นายวิษณุ ระหงษ์ทอง , ผลิตกรรมการเกษตร

661 นายปิยะพงษ์ โดงเย็น , ผลิตกรรมการเกษตร

662 นายพงศ์นิวัฒน์ ลอมไร่ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

663 นวลอนงค์ มั่งเขียว , คณะผลิตกรรมการเกษตร

664 นฤมล มั่งเขียว , คณะผลิตกรรมการเกษตร

665 จุฑามาศ อินทะมาตร์ , เศรษฐศาสตร์

666 นางสาวจิตตินัฏฐ์ นงนุช , -

667 นางสาวชไมพร ประพฤติดี , -

668 วริษ์ฐา ตันตระกูล , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

669 รตินันท์ แก้วเปี้ย , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

670 นางสาววรรัตน์ ฤทธิกัน , คณะผลิตกรรมการเกษตร

671 วรุณยุพา จุ้ดศรี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

672 นางสาวพรกนก กันติ๊บ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

673 นางสาววรรษมน พนไธสง , -

674 นางสาวปฏิญญา เพียรดี , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

675 นายชวลิต ปรัชญาวิเศษณ์ , สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

676 สุขฤทัย เจริญแก้ว , คณะผลิตกรรมการเกาตร

677 แพรวพรรณ รัตนพันธ์ , ***

678 วราภรณ์ นุวรรณ์ , ***

679 นายสุริยาวุธ รังสะพรม , ****

680 นายอภินันท์ ปานสูง , ***

681 พรชัย รักงดงาม , คณะผลิต

682 พรชัย รักงดงาม , คณะผลิต

683 นายนิกร แสนสุขอุดมขวัญ , คณะผลิต

684 นายวชิระ รูปสูง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

685 นางสาวพันทิวา ทำบุญ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

686 พนิดา เทวะชาติ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

687 นุชจิรา ปัญญาเรือง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

688 นาย วีระพงษ์ จันทร์กาศ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

689 นางงสาวฐิติมา สีหอมไชย , สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

690 นางงสาวฐิติมา สีหอมไชย , สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

691 อัญชลี แสนคำแอ , รัฐบาล

692 นายวุฒิพงศ์ รารัตน์ , คณะวิทยาศาสตร์

693 สิทธิพงษ์ เคยเค้า , ผลิตกรรมการเกษตร

694 เมษา ปู่ทอง , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

695 ชนานันท์ กึกก้อง , เศรษฐศาสตร์

696 นางสาวบุศรา มีมาเมิน , สาขา พลังงานทดแทน คระผลิตกรรมการเกษตร

697 นางสาวบุศรา มีมาเมิน , สาขาพลังงานทดแทน คณะผลิตกรรมการเกษตร

698 นางสาวสุภาพัตร์ จันทร์ดง , สาขาพลังงานทดแทน คณะผลิตกรรมการเกษตร

699 นางสาว กรรภิรมย์ นันต๊ะภูมิ , สาขา พลังงานทดแทน คระผลิตกรรมการเกษตร

700 นางสาวกาญจนา ชมภุ่ , สาขา พลังงานทดแทน คระผลิตกรรมการเกษตร

701 นายพลาธิป อิสริยวงศ์ปรีดี , สาขา พลังงานทดแทน คระผลิตกรรมการเกษตร

702 นางสาว เนตรชนก จิตปรีชา , สาขา พลังงานทดแทน คระผลิตกรรมการเกษตร

703 นางสาว ปรียานุช สกุลฝาง , สาขา พลังงานทดแทน คระผลิตกรรมการเกษตร

704 นางสาว พิชชาธาดา อินทร์แก้ว , สาขา การสื่อสารดิจิทัล

705 นางสาวจิดาภา โยธาภักดี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

706 นายทินกร มีคม , คณะวิทยาศาสตร์

707 นางสาว หยาดรุ้ง เขียวเกิด , คณะวิทยาศาสตร์

708 นางสาวกัญญา ติ๊บปลูก , คณะบริหารธุรกิจ

709 นางสาวจิราพร ปัญญาสอน , คณะบริหารธุรกิจ

710 น.ส.นิชาวลี ปินทา , คณะบริหารธุรกิจ

711 นางสาว ณัฐญา คงคุ้ม , คณะบริหารธุรกิจ

712 นางสาว เกศสุดา ประวัติ , เศรษฐศาสตร์

713 โสภา วงษ์บุตรดี , -

714 นายดนัย แผลงสูงเนิน , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

715 นายศิวนัฐ แซกพุดซา , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

716 นายภาราดร จันทร์แก้ว , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

717 นายเอกพจน์ ขันแข็ง , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

718 นายเฉลิมพงค์ ประดิษฐ , คณะผลิต

719 นายวีระ รัฐเกตบรรพต , คณะผลิต

720 นายปราปต์ จินตนินทักษ์ , คณะผลิต

721 นางสาว ฉวีวรรณ แซ่ฉา , รัฐประศาสนศาสตร์

722 กอบพร จันทร์สนิท , รัฐประศาสนศาสตร์

723 นางสาวณัฐณิชา โสภาลดาวัลย์ , -

724 นายก้องภพ บุปผาเพชร , สัตว์ปีก

725 อัศวิน แก้ววิมล , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

726 นายสุรชัย คีรีสถาวร , -

727 นายศิวนัฐ แซกพุดซา , -

728 นายวุฒิไกร บุญมาลา , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

729 นาย สุจินต์ อุบลศรี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

730 ศุภวรรณ โสดามุข , -

731 นาย วัชระพงษ์ ธรรมใจ , -

732 นาย วัชระพงษ์ ธรรมใจ , -นักศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

733 ณัฐวุฒิ ปุริิพุทธ , คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

734 นางสาวเสาวนีย์ภูมิสนิท , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

735 นางสาวเจนจิรา สมอนา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

736 นายสุรศักดิ์ บางใหญ่ , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

737 นายสากล มนตราหิรัญ , คณะผลิต

738 นายสาคร สิริปวีณกุล , คณะผลิต

739 นาย อธิพงศ์ เขาเขียว , นักศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

740 นางสาวจริญญา เสาร์สิงห์ , บริหารธุรกิจ

741 กรรณิกา ทรงคำ , -

742 ชรินรัตน์ เป็งนำสุวรรณ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

743 นายประจักษ์ ศิริมูล , เศรษฐศาสตร์

744 เกศินี แสนธิ , เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

745 นาย ทัศพล พิมโคตร , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

746 นางสาว วารุณี เดชอิ่ม , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

747 รัตติกาล เกตุทะจักร์ , คณะเทคโนดลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

748 นางสาวสุจีน กาศอุดม , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยาการทางน้ำ

749 นายตรีภพ มั่นพัฒนาการ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

750 นางสาวนิรมล มั่งสันเทียะ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

751 นางสาวพิมพ์ทอง ศรีสุธาธาร , คณะวิทยาศาสตร์

752 นางสาวนลิษรา อุตมูล , -

753 สุทิน เกทู , มหาวิทยาลัยแม่โจ

754 พิมพ์วรีย์ สักลอ , คณะสารสนเทศเเละการสื่อสาร สาขาการสื่อสารดิจิทัล

755 สุเมธ แสงวะนาค , ศิลปศาสตร์

756 ฐิติยา ตันติธารานุกุล , คณะศิลปศาสตร์

757 สรัลชนา สุวรรณประสิทธิ์ , คณะศิลปศาสตร์

758 จตุรงค์ คงเจริญพร , คณะศิลปศาสตร์

759 ทรัส , คณะศิลปศาสตร์

760 น.ส.สุมนฑา ศรีภูธร , ศิลปศาสตร์

761 นาย ประภัทร์พงษ์ โสภา , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

762 น.ส มณีนุช มหาวันน้ำ , คณะศิลปศาสตร์

763 ลักษณ์ภาวดี วัฒนานุสิทธิ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

764 นางสาวศุภลักษณ์ โยธิน , ศิลปศาสตร์

765 นางสาวพิกุล ศรีไม้ , คณะศิลปศาสตร์

766 นางสาว วราลักษณ์ กันทวงค์ , ศิลปศาสตร์

767 ธารทิพย์ ภัทรโกศล , คณะศิลปศาสตร์

768 นาย ศตวรรษ วงค์แสง , ศิลปศาสตร์

769 สาธิมา หินโทน , คณะผลิตกรรมการเกษตร

770 นางสาวนลิษรา อุตมูล , ผลิตกรรมการเกษตร

771 นางสาวนลิษรา อุตมูล , คณะผลิตกรรมการเกษตร

772 นายชิษณุพงศ์ ใจนาง , เศรษฐศาสตร์

773 นางสาวนลิษรา อุตมูล , คณะผลิตกรรมการเกษตร

774 ดารณี โปโชโร , คณะผลิตกรรมการเกษตร

775 นางสาววันเพ็ญ พัฒนะอารีย์ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

776 นางสาว ศันสนีย์ ฉิมพลี , -

777 นางสาว ศันสนีย์ ฉิมพลี , คณะผลิตกรรมการเกษตร

778 นายกฤษฎา พันลำเนา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

779 นายกฤษฎา พันลำเนา , ผลิตกรรมการเกษตร

780 นางสาวปิยนันท์ สุปัญบุตร์ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

781 นางสาวน้ำฝน ภู่ทองดี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

782 นางสาวเบญจวรรณ พวงสมบัติ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

783 นายปกาสิต ถัดภูเขียว , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

784 นายวรสิทธิ์ ศรีวนาตระกุล , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

785 นยถนอมเกียรติ เกียรติสถาบัน , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

786 นพมาศ จงจิระเกษม , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

787 นายวิทยา พลากรชัยชนะ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

788 ธีระ ทุตะกิจ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

789 นายอภิเชษฐ ทวีทรัพล้ำเลิศ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

790 ณรงค์ แก่นสาร , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

791 นายสุรสิทธิ์ จำปา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

792 อโนทัย กาดู , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

793 นายปฐมพงศ์ ท้าววัฒนากุล , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

794 นางสาวอำพา ไพรประดิษฐผล , พัฒนาการท่องเที่ยว

795 สุบัน เยาวยอด , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

796 นายคณินทร์ ชูศรี , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

797 นายเกรียงไกร โทนสังข์อินทร์ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

798 นายสรศักดิ์ แซ่เฮ้อ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

799 นาย อุทัย ครองสวัสดิ์พร , คณะผลิตกรรมเกษตร

800 วิทย์ ชาญชาติณรงค์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

801 นายเนวิน อินทจักร , ศิลปศาสตร์

802 นาย ธีรวุฒิ อาจหาญ , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

803 วรรรณวิสา พิเศษศิลป์ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

804 นายพงษพันธ์ วิริยะสส่องแสง , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

805 นางสาวสุจิตตรา อุปฮาด , เศรษฐศาสตร์

806 นางสาววิจิตรา จันทร์เป็ง , เศรษฐศาสตร์

807 นางสาวทัศน์วรรณ์ สีหานู , พืชไร่

808 น.ส.ทัศน์วรรณ์ สีหานู , พืชไร่

809 นายกิตติ คำผุย , คณะผลิตกรรมการเกษตร

810 พิพัฒน์ สันใจ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

811 วรพจน์ คชสิทธิ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

812 นายจันทร์ทากาล อุดมธนาสิน , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

813 นายจันทร์ทากาล อุดมธนาสิน , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

814 นายศตวรรษ ชมภูชัย , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

815 น.ส.เนตรชนก กรุยกระโทก , คณะศิลปศาสตร์

816 น.ส.รัตนาพร ปันดี , คณะศิลปศาสตร์

817 สุคนธ์ทิพย์ เตจ๊ะ , สาขาบริหารธุรกิจเอกการตลาด

818 นางสาวอัมพวา อินไชย , สาขาบริหารธุรกิจการตลาด

819 อิสริยาภรณ์ ไชยสูง , สาขาบริหารธุรกิจเอกการตลาด

820 อมรรัตน์ ใจนางงาม , สาขาบริหารธุรกิจเอกการตลาด

821 อภิชญา อัจฉราวรรณ , สาขาบริหารธุรกิจเอกการตลาด

822 พัชรินทร์ อินต๊ะประเสริฐ , -

823 นายปวีณ์กร สอนคง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

824 อริษา ช่วยศรีนวล , แม่โจ้

825 อริษา ช่วยศรีนวล , แม่โจ้

826 นายสล้าง ปัญญาสุรจิต , คณะผลิตกรรมการเกษตร

827 น.ส. ธนธรณ์ บุญชู , ผลิตกรรมการเกษตร

828 นายวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

829 นาย พงศธร น่วมทนัง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

830 ธนาณัติ มะโนเรือง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

831 เพ็ญศุกร์ เพ็ญบริมาส , คณะบริหารธุรกิจ

832 นายเอกชัย ไฝ่แจ้คำมูล , คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

833 นางสาวศิตา ประสมศรี , แม่โจ้

834 นางสาววราภรณ์ วงค์ราชม , แม่โจ้

835 นายภุชงค์ แย้มเจริญ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

836 พงศ์พัฒน์ ราชคม , คณะบริหาร

837 ทิวากร ใจบุญ , คณะบริหาร

838 เพ็ญศุกร์ เพ็ญบริมาส , คณะบริหารธุรกิจ

839 ช่อทิพย์ สำราญกิจ , คณะบริหารธุรกิจ

840 แพรวพรรณ อินทร์ทอง , คณะบริหารธุรกิจ

841 วัชรวุฒิ ตากกระโทก , สัตวศาสตร์

842 นายธเนศ ยศแสน , คณะบริหารธุกกิจ

843 กมลรัตน์ มูลคำ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

844 วรดา เครือคำ , บริหารธุรกิจ

845 นางสาว จุฑารัตน์ เรืองจิตต์ , คณะบริหารธุรกิจ

846 รุ่งโรจน์ เรียบสันเทียะ , คณะบริหารธุรกิจ

847 นางสาว วรารัตน์ สุทธลักษณ์ , คณะ บิหารธุรกิจ

848 นฤมล มั่งเขียว , -

849 นฤมล มั่งเขียว , ผลิตกรรมการเกษตร

850 นวลอนงค์ มั่งเขียว , ผลิตกรรมการเกษตร

851 นายสถาพร ชุมช่วย , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

852 นางสาวปรีดาพร จวงสาคร , เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

853 นางสาวกรกนก แสงสว่าง , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

854 นายอนุสรณ์ รัตนคำ , เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

855 นายธนากร เซ็งแซ่ , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

856 นางสาวราตรี ธรรมชูเต , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

857 นางสาวสราวดี จันทร์เพชร , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

858 นายอิสรพงศ์ วังปรีชา , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

859 นางสาวจรีพร พรหมสุพัฒน์ , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

860 นางสาวพิรุณมาส อุปถัมภ์ , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

861 นายอติชาติ อินทร์ศรีทอง , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

862 นายนิพนธ์ เริอนทวี , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

863 นายปิยวัจน์ รัตนมา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

864 นายโชคสักดิ จิโส๊ะ , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

865 สุทธิชัย ดูดวง , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

866 นายนิพันธ์ เรือนทวี , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

867 นายโขคขัย กลางนา , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

868 สุนิสา อบเทศ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

869 อรทัย จันต๊ะวงค์ , ศิลปศาสตร์

870 นางสาวเบญจมาศ ตามเวลา , คณะบริหารธุรกิจ

871 สมพงษ์ ศรีคำหน้อย , บริหารศาสตร์

872 นายภิญโญ มหามิตร , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

873 นายวิทย์ เมืองไชย , สัตวศาสตร์

874 นายอุทัย พงษ์สิริบรรพต , สัตวศาสตร์

875 ประเสริฐศักดิ์ สายสอน , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

876 นายสถาปัตย์ เลขะวัฒนะ , บริหารธุรกิจ

877 นายวรวิทย์ รักษาแก้ว , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

878 นายศิวรักษ์ เที่ยงปัญญา , บริหารธุรกิจ

879 นายธงไชย สมมาทา , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

880 นางสาวรวิดารัตน์ วงศ์แสน , คณะเทคโนโลยีการประมงเเละทรัพยากรทางน้ำ

881 ปฐมพงษ์ เที่ยงไทยสงค์ , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

882 นางสาว พิชญ์สินี มีเงิน , วิทยาลัยบริหารศาสตร์

883 วทัญญู ดาดผักแว่น , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

884 นาย วัชระพงษ์ ธรรมใจอุด , ผลิตกรรมการเกษตร

885 นาย จิระพงษ์ แดงชัย , ผลิตกรรมการเกษตร

886 กรรณิกา ทรงคำ , ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

887 นาย วีระพงษ์ จันทร์กาศ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

888 อรุณฉาย บองเพชร , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

889 จุฑาภรณ์ ชัยศร , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

890 กิตติ วาดวิจิตร , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

891 กิตติกร แซ่ว่าง , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

892 ธีรนันท์ แซ่ลี , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

893 นัฐพล สกุลนามวงศ์ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

894 นิพันธ์ เรือนทวี , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

895 พูนศักดิ์ ว่างป่อ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

896 ภิญโญ มหามิตร , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

897 วันชัย เหลี่ยมศรี , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

898 วิทย์ เมืองไชย , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

899 สุเนตร แสงดาวนิล , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

900 อดิศร ผัดวงค์ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

901 อนุวัฒน์ จวนเจริญ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

902 อุทัย พงศ์สิริบรรพต , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

903 ปิติพงศ์ ชัยชนะ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

904 ปิติพงศ์ ชัยชนะ , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

905 นางสาวจุฑารัตน์ พรมปั๋น , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

906 นางสาวปิยนันท์ สุปัญบุตร์ , ผลิตกรรมการเกาตร

907 ภาคภูมิ ประลองผล , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

908 นางสาวศิรินภา พลอยกัลยา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

909 นายอธิพงศ์ เขาเขียว , รัฐบาล

910 นายเกรียงไกร โทนสังข์อินทร์ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

911 นางสาวศันสนีย์ มะลิอ่อง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

912 วงศรก คำวงค์ษา , คณะประมง

913 นายอภิวัฒน์ ยิ้มประเสริฐ , คณะ ผลิตกรรมการเกษตร

914 นายสุพจน์ ถนอมรุ่งเรือง , คณะ ผลิตกรรมการเกษตร

915 ณัฐพล ศรีวรรณัง , คณะผลิตกรรมการเกษตร

916 จตุรงค์ พลภักดี , คณะผลิตกรรมการเกษตร

917 นายชำนาญ ลำลึก , คณะผลิตกรรมการเกษตร

918 นายธีรวุฒิ โมลาดุก , คณะผลิตกรรมการเกษตร

919 นางสาว ฐิติพร แสนพรม , คณะผลิตกรรมการเกษตร

920 นางสาว นันทัชพร ตาระกา , คณะผลิตกรรมการเกษตร

921 นาย ดำรงศักดิ์ กันทายศ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

922 นางสาวฐิติมา ศรีธาราธิคุณ , -

923 นางสาวสิริพร ผารินทร์ , นักศึกษา

924 นางสาาวสุกัญญา ผิวทอง , สาขา พลังงานทดแทน

925 นายวัลลภ วันสุข , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

926 นางสาวสุวรรณา ทุมา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

927 สุจิตรา ชัยเวช , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

928 สมพงษ์ มณีจร , คณะวิลัยบริหารศาสตร์

929 กิตติพงษ์ สมพันธ์ , คณะวิลัยบริหารศาสตร์

930 ปราณี ใจปิง , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

931 นางสาว พิภวัน เธียรพิพัฒน์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

932 นายพงศ์พัฒน์ ยะทา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

933 อังคณา จันทร์เติม , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

934 กัณฐมณี ตุ้ยเตียม , ผลิตกรรมการเกษตร

935 นางสาว พนิตพิชา ชนะเกียรติ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

936 นายพงศ์พัฒน์ ยะทา , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

937 อัญธิกา ชาววงศ์ , คณะผลตกรรมการเกษตร

938 วินัย ศรีสุข , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

939 นภาลัย ผัดเป้า , พัฒนาการท่องเที่ยว

940 นายณัฐวุฒิ ท้าวเขื่อน , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

941 นายณัฐพล อินเหลา , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

942 นางสาวพรรณี กัวมู , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

943 ตรีชนา ธินะ , -

944 ตรีชนา ธินะ , -

945 นางสาวผุสดี กะสันเทียะ , วิทยาศาสตร์

946 นางสาวผุสดี กะสันเทียะ , วิทยาศาสตร์

947 นพมาศ ไกรทอง , สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

948 นายอนิรุทร์ บุญสวัสดิ์ , คณะเทคโนโลยการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

949 นายไพรวัลย์ แซ่ย่าง , คณะเทคโนโลยการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

950 นางสาวนิตยา อยู่ยืน , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

951 นางสาวนริสรา สุวรรณ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

952 นางสาวนิตยา อยู่ยืน , คณะบริหารธุรกิจ

953 นางสาวนิตยา อยู่ยืน , คณะบริหารธุรกิจ

954 ณัฐกานต์ บุญหล้า , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

955 ดาราวรรณ จันทร์อินทร์ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

956 ฐานมาศ ชัยยา , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

957 นางสาวเซียนเจิน ม่า , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

958 นายสงคราม คาดหมาย , พัฒนาการท่องเที่ยว

959 ฉัตรณรงค์ กองปา , -

960 นางสาวสุนทรี สิงห์มณี , คณะพัฒนาการท่องที่ยว

961 นางสาวสุนทรี สิงห์มณี , คณะพัฒนาการท่องที่ยว

962 นางสาวสุนิสา หัตถกรรม , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

963 อรพรรณ แซ่วะ , พัฒนาการท่องเที่ยว

964 สุพรรษา แซ่เตอน , พัฒนาการท่องเที่ยว

965 สุพรรณี วงศ์ประเสริฐ , พัฒนาการท่องเที่ยว

966 นายดำรงศักดิ์ มาลีพันธิ์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

967 เมวรี ขาวสวย , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

968 นางสาวกนกกาญจน์ สุยะ , พัฒนาการท่องเที่ยว

969 นางสาวจุฑามาศ เตปิน , พัฒนาการท่องเที่ยว

970 นายธราธร ช้างศิลา , พลังงานทดแทน

971 เกวลี นาถิม , นักศึกษา

972 เกวลี นาถิม , คณะบริหารธุรกิจ

973 อังคณา อิ๋นปั๋น , คณะวิทยาศาสตร์

974 ณัฐกานต์ ทิพนี , บริหารธุรกิจ

975 ณัฐกานต์ ทิพนี , บริหารธุรกิจ

976 นางสาวสุฑาทิพย์ ฉ้วนกลิ่น , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

977 นางสาวกุลนันท์ ทวีเจริญ , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

978 พิชญานัท์ กาฬภักดี , ท่องเที่ยว

979 นางสาว วิชุดา จาอ้าย , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

980 นางสาว ชฏาพร จันทรผา , วิลัยบริหารศาสตร์

981 นางสาว วนิดา บุญจู , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

982 น.ส พิมกัญญา สุวรรณ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

983 นางสาว ชลธิชา ไชยเสน , สารสนเทศและการสื่อสาร

984 สิรวุฒิ วงค์คม , สารสนเทศและการสื่อสาร

985 อรทัย จันต๊ะวงค์ , ศิลปศาสตร์

986 สกาวเดือน วงศ์วรรณ์ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

987 โสภิดา ดวงแก้ว , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

988 ศิริพร ปัญโญ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

989 นางสาวพิชญา โพธิ์ชัย , -

990 นางสาวโยษิตา กาใจ , บริหารธุรกิจ

991 พัชรา อำพันธ์ , สถาปัตย์ฯ

992 เพ็ญพิชชา พรมวงศ์ , สถาปัตย์ฯ

993 นางสาวสุนทรี ไหแก้ว , สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

994 นางสาวสิริณัฐ์ เฟื่องชูชาติ , สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

995 นายสิทธินนท์ จาวลีสุวรรณกุล , ผลิตกรรมการเกษตร

996 นางสาวมณเฑียร เสาร์เมืองทอง , คณะผลิตกรรมการเกษตร

997 เมษา ปู่ทอง , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

998 นายจักรกฤช หอมกระโทก , มหาวทยาลัยแม่โจ้

999 นายอภิชัย กุออ , คณะผลิตกรรมการเกษตร

1000 ยุทธการ ทองเชื้อ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมายเหตุ

หมายถึง ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
หมายถึง ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
กรณีที่หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตร ฟรี อาจจะเป็นรูป หรือ
 
ระบบประเมินระบบ ขอความกรุณาผู้ใช้ระบบนี้ทุกท่าน กรอบแบบประเมินนี้ด้วย เพื่อจะได้เนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบ
 
 
ลงทะเบียน E-learning ความรู้ความสามารถทางด้าน IT (เฉพาะนักศึกษารหัส 53 ที่สอบ Pretest ไม่ผ่านเท่านั้น)
วันที่ 15 มิ.ย.54-18 ส.ค. 54
09.00-16.30 น.
ณ ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
        ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 2 ห้อง 203 หมายเลขโทรศัพท์ 086-4319016,086-6158254,087-1824643
 
หมายเหตุ :
        1. เฉพาะนักศึกษารหัส 53 ที่สอบไม่ผ่าน Pretest เท่านั้น 2. ในช่อง ตำแหน่ง ให้ใส่ชื่อ สาขา ในช่อง หน่วยงาน ให้ใส่ชื่อ คณะ
 
จำนวนผู้ลงทะเบียนขณะนี้
1000
1000
 

 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register System)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873080 โทรสาร 053-878505
พัฒนาระบบโดย นายอาทิตย์ แก้วถาวร E-mail : arthit@mju.ac.th