หน้าแรก        
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
  • สำหรับผู้ดูแลระบบ
username :
password :
  [ สมัครสมาชิก ]
[ ลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อ 5712 หรือ SIP 2440 ]
username :
password :
 
 
 
โครงการอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการวิจัย
15 สิงหาคม 2650 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องช้องนาง สำนักหอสมุด

1 นางสาวนิศาชล เพราะบุญ เคมีประยุกต์ , วิทยาศาสตร์

2 นายจตุรงค์ มาติดต่อ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ , เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

3 โสฬส จันพะโยม , สำนักหอสมุด

4 น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ , สำนักหอสมุด

5 อภิสิทธิ์ พระมาลา , สำนักหอสมุด

6 ฐิติพรรณ ฉิมสุข วิชาเคมี , คณะวิทยาศาสตร์

7 มนัสดา อุตรสัก , สำนักหอสมุด

8 ปารวี กาญจนประโชติ , วิทยาศาสตร์

9 นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี นโยบาย แผน ประกันคุณภาพ , สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

10 นางสาวสาลินี วงศ์แปง งานบริหารและธุรการ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

11 นายธวัชชัย มานิตย์ บริการวิชาการและวิจัย , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

12 ปวริศา ศรีสง่า งานบริการวิชาการและวิจัย , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

13 แสงเดือน อินชนบท , สำนักฟาร์ม

14 นางสาววิชญา โคตรฐิติธรรม สารสนเทศ , คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

15 ภาวิณี ถอนโพธิ์ , เศรษฐศาสตร์

16 พลอยไพลิน สิงห์วิโรจน์ , เศรษฐศาสตร์

17 ชไมพร ศิริวงค์ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ , คณะเศรษฐศาสตร์

18 จันทร์จิรา เหลาราช , ศิลปศาสตร์

19 ปิยรัฐ แก้วประเสริฐ - , -

20 ปภพ จี้รัตน์ พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

21 จิตติมา จิตราภิรมย์ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ , เศรษฐศาสตร์

22 นลิน บุสสยา , เศรษฐศาสตร์

23 นางสาว วราพร เขื่อนแก้ว , สำนักหอสมุด

24 ชนิดาภา ฟูไชย , หอสมุด ม. แม่โจ้

25 กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง , สำนักหอสมุด

26 อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา , คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

27 ไพสน พระก่ำ , สำนักหอสมุด

28 สุวิชา ศรีวิชัย กลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ , หอสมุด

29 แสงเดือน อินชนบท , ฟาร์ม

30 ทวีชัย คำทวี การพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

31 ศิริลักษณ์ สายกับ พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

32 นางสาวพรพิรุฬห์ ปูนอ่อน เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ , เศรษฐศาสตร์

33 ปิยะธิดา ราตรี เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ , เศรษฐศาสตร์

34 จิณาภา ใคร้มา , สำนักหอสมุด

35 ถิรพันธ์ ปิ่นหย่า พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

36 นางวริศรา สุวรรณ , วิทยาศาสตร์

37 นายพรชัย ใจมุก , วิทยาศาสตร์

38 นางสาวศรัณยา ปัญญายืน สาขาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร , คณะผลิตกรรมการเกษตร

39 พอตา สุวรรณหล่อ กลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ , สำนักหอสมุด

40 นิศาชล เตจ๊ะขอด พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

41 มนตรี ทวีนพรัตน์ , สำนักหอสมุด

42 นาย ณัฐพันธ์ กับปุลาวัลย์ พัฒนาการท่องเที่ยว , พัฒนาการท่องเที่ยว

43 นายสัจจพัฒน์ ลิมปนะรังสฤษฎ์ การพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

44 mr.Inta Chanthavong การพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

หมายเหตุ

หมายถึง ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
หมายถึง ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
กรณีที่หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตร ฟรี อาจจะเป็นรูป หรือ
 
ระบบประเมินระบบ ขอความกรุณาผู้ใช้ระบบนี้ทุกท่าน กรอบแบบประเมินนี้ด้วย เพื่อจะได้เนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบ
 
 
โครงการอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการวิจัย
15 สิงหาคม 2650
08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องช้องนาง สำนักหอสมุด
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
        จุดบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 053-873513, 3510
 
หมายเหตุ :
        คอมพิวเตอร์มีจำนวนจำกัด กรุณานำโน๊ตบุ๊คมาด้วย
 
จำนวนผู้ลงทะเบียนขณะนี้
44
60
 

 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register System)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873080 โทรสาร 053-878505
พัฒนาระบบโดย นายอาทิตย์ แก้วถาวร E-mail : arthit@mju.ac.th