หน้าแรก        
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
  • สำหรับผู้ดูแลระบบ
username :
password :
  [ สมัครสมาชิก ]
[ ลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อ 5712 หรือ SIP 2440 ]
username :
password :
 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 (ไม่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ)
7-8 ธันวาคม 2560 08.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1 สันติ กระแจะจันทร์ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2 ดร.ปาริชาติ พุ่มขจร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์

3 นายสิริวัฒก์ สัมมานิธิ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

4 วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

5 ศัตราวุธ เหรียญประยูร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

6 ผศ.ดร. สุรัตน์ นักหล่อ , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

7 กมลชนก จารลงศิริชัย , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

8 แสงทอง พงษ์เจริญกิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

9 ผศ.ธีรนุช เจริญกิจ - , คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10 Mr.Gil Ragowsky การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน , คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11 ปริศญารัตณ์ สังกะเพศ คณิตศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์

12 ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ บริหารธุรกิจ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ จังหวัดชุมพร

13 ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด - , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14 ดร. ธีระพล เสนพันธุ์ - , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

16 ดร.พิทยา ใจคำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

17 ศิรินภา อ้ายเสาร์ สาขาพันธุศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

18 อ.ดร.จอมสุดา ดวงวงษา - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

19 ผศ.ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20 ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ - , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21 อ.ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22 อ.ดร.สุดาพร ตงศิริ - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23 อ.ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24 อ.กานต์ ทิพยาไกรศรี - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25 นายเทพพิทักษ์ บุญทา - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

26 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

27 นายวรากร วิศพันธ์ สาขาวิชาเคมี , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

28 อ.ดร.ภรต รัตนปิณฑะ - , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29 วิรันธชา เครือฟู วิชาฟิสิกส์ประยุกต์ , วิทยาศาสตร์

30 อ.นงคราญ คำวิชัย - , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

31 ผศ.ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ - , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

32 อ.ดร.ศักดินันท์ นันตัง - , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

33 นายบุญชู ลีลาขจรจิต - , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

34 อาจารย์ ดร.มุกริน หนูคง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

35 นายศรีวิชัย สู่สุข - , สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

36 นางบุณฑริกา เจริญชินวุฒิ สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย , คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

37 บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร วิศวกรรมเกษตร , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

38 ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

39 สิริมา สุวรัตน์ พันธุศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

40 น.ส.ปรารถนา อมราพิทักษ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา

41 นางสาวอภิชญา ใจด้วง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา

42 นายทรงพล บัวอ่อน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา

43 จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ , คณะพยาบาลศาสตร์

44 เกรียงไกร ราชกิจ , วิทยาศาสตร์

45 สุเนตร สืบค้า วิศวกรรมเกษตร , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

46 ญาณากร สุทัสนมาลี วิศวกรรมเกษตร , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

47 ว่าที่ร.ต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

48 ชมัยพร นิธิกาจณ์พาณิช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์

49 มธุรส ชัยหาญ เทคโนโลยีชีวภาพ , วิทยาศาสตร์

50 ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล ชีววิทยา , ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

51 อ.ทรรศชล ปัญญาทรง - , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

52 อ.วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา การจัดการอุตสาหกรรม , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

53 นางสาวฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน , กรมพัฒนาที่ดิน

54 อ.ศมลวรรณ วรกาญจน์ - , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

55 พิสุทธิ์ กลิ่นขจร สาขาวิศวกรรมเกษตร , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

56 ถาวร มีชัย - , สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

57 นิยม บัวบาน การผลิตพืช , คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

58 ณัชนนท์ ชูวงศ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

59 ผศ. ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

60 ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

61 นางสาววนิดา สาระติ คณะครุศาสตร์ , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

62 พลินจรีย์ รังสยาธร ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์

63 ดร.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

64 ดร.ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

65 ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

66 นางสาวพรชนก กันติ๊บ - , หจก. ไทยนอร์ทเทิร์นซีดส์

67 นางสาวทิพย์วรรณ ทูเดอะ - , หจก. ไทยนอร์ทเทิร์นซีดส์

68 นางปานวาด ศิลปวัฒนา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์

69 ผศ.ดร.สายสกุล ฟองมูล วิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

70 อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง , วิทยาศาสตร์

71 พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว , คณะวิทยาศาสตร์

72 อ.ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

73 นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ ภาควิชาชีววิทยา , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

74 จรีพร เชื้อเจ็ดตน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

75 ปวีณา ภูมิสุทธาผล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์

76 ยุวลี อันพาพรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์

77 จันทร์จิรา เหลาราช , ศิลปศาสตร์

78 พวงเพ็ญ พรไธสง , East West Seed International

79 นางดวงจันทร์ สินโพธิ์ ภาษา , คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา

80 นพมณี โทปุญญานนท์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

81 มงคล ถิรบุญยานนท์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

82 ปารวี กาญจนประโชติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

83 วศิน เจริญตัณธนกุล สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

84 สมคิด ดีจริง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

85 นางรุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ สาขาวิชาสถิติ , คณะวิทยาศาสตร์

86 นายไพโรจน์ อิทรศรี - , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง

87 นายมงคล เสาร์วงค์ - , เอชเอ็ม.โคลส (ประเทศไทย) จำกัด

88 พัชรี อินธนู เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ , วิทยาศาสตร์

89 อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร , คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

90 อาจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร , คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

91 น.ส.ปิยนุช ขัติครุฑ สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ , โรงงานบาสูบ กระทรวงการคลัง สาขาที่ 00002

92 นายวศิน พวงเพิกศึก สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ , โรงงานบาสูบ กระทรวงการคลัง สาขาที่ 00002

93 รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม , คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

94 นางสาวกมลภรณ์ บุญถาวร หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม , คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

95 นายโชคชัย แซ่มี หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม , คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

96 ประนอม ยังคำมั่น สาขาวิชาพืชสวน , คณะผลิตกรรมการเกษตร

97 จินตนา จูมวงษ์ , สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

98 นายณัฐกิตติ์ คำปา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

99 น.ส.วิภาพร จารุธนกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

100 นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ ปฐพีศาสตร์ , ผลิตกรรมการเกษตร

101 ผศ.ชาญยุทธ คงภิรมย์ชื่น - , คระเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

102 นายจักรพงษ์ ราดถา หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม , คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

103 นายสุรศักดิ์ พัฒนพงศ์ , ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธู์สัตว์สุราษฎร์ธานี

104 น.ส.วิชุดา สิงห์คำ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ , เศรษฐศาสตร์

105 อ.ดร. สุภารัตนื ลีธนัชอุดม สาขาวิชาพันธุศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

106 ผศ.ดร. หนึ่งหทัย ชัยอาภร สาขาวิชาสถิติ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

107 อาจารย์ศริญณา มาปลูก สาขาวิชาสถิติ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

108 ผศ.ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ พันธุศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์

109 คมกฤช หุ่นวัน Product Market Combination Department , East West Seed International

110 เอกวิทย์ ตรีเนตร , หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์

111 อัจฉรา แกล้วกล้า , หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

หมายถึง ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
หมายถึง ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
กรณีที่หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตร ฟรี อาจจะเป็นรูป หรือ
 
ระบบประเมินระบบ ขอความกรุณาผู้ใช้ระบบนี้ทุกท่าน กรอบแบบประเมินนี้ด้วย เพื่อจะได้เนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบ
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 (ไม่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ)
7-8 ธันวาคม 2560
08.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
        ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัทพ์ 0 5387 3411, 0 5387 3410 โทรสาร 0 53873416, 0 5387 3418 E-mail : res_conference@mju.ac.th
 
หมายเหตุ :
        อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 1.1 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - บุคคลทั่วไป คนละ 1,200 บาท - นักศึกษา คนละ 800 บาท 1.2 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - บุคคลทั่วไป คนละ 1,500 บาท - นักศึกษา คนละ 1,000 บาท โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ในเว็ปไซต์ www.conference.mju.ac.th ในหัวข้อ "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์" พร้อมจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชีเลขที่ 375-0-55599-0 กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail : res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ***การลงทะเบียนนี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น*** ผู้เสนอผลงานตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.conference.mju.ac.th/
 
จำนวนผู้ลงทะเบียนขณะนี้
111
200
 

 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register System)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873080 โทรสาร 053-878505
พัฒนาระบบโดย นายอาทิตย์ แก้วถาวร E-mail : arthit@mju.ac.th