หน้าแรก        
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
  • สำหรับผู้ดูแลระบบ
username :
password :
  [ สมัครสมาชิก ]
[ ลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อ 5712 หรือ SIP 2440 ]
username :
password :
 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 (ไม่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ)
7-8 ธันวาคม 2560 08.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1 สันติ กระแจะจันทร์ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2 ดร.ปาริชาติ พุ่มขจร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์

3 นายสิริวัฒก์ สัมมานิธิ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

4 วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

5 ศัตราวุธ เหรียญประยูร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

6 ผศ.ดร. สุรัตน์ นักหล่อ , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

7 กมลชนก จารลงศิริชัย , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

8 สุภาพร ไชยรัตน์ - , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

9 Mr.Gil Ragowsky การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน , คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10 ปริศญารัตณ์ สังกะเพศ คณิตศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์

11 ดร.เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ บริหารธุรกิจ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ จังหวัดชุมพร

12 ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด - , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13 ดร. ธีระพล เสนพันธุ์ - , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15 ดร.พิทยา ใจคำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

16 ศิรินภา อ้ายเสาร์ สาขาพันธุศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

17 อ.ดร.จอมสุดา ดวงวงษา - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

18 ผศ.ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

19 ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ - , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20 อ.ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21 อ.ดร.สุดาพร ตงศิริ - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22 อ.ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23 อ.กานต์ ทิพยาไกรศรี - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24 นายเทพพิทักษ์ บุญทา - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย - , คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

26 นายวรากร วิศพันธ์ สาขาวิชาเคมี , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

27 อ.ดร.ภรต รัตนปิณฑะ - , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

28 วิรันธชา เครือฟู วิชาฟิสิกส์ประยุกต์ , วิทยาศาสตร์

29 อ.นงคราญ คำวิชัย - , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30 ผศ.ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ - , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

31 อ.ดร.ศักดินันท์ นันตัง - , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

32 นายบุญชู ลีลาขจรจิต - , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

33 อาจารย์ ดร.มุกริน หนูคง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

34 นายศรีวิชัย สู่สุข - , สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 นางบุณฑริกา เจริญชินวุฒิ สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย , คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

36 บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร วิศวกรรมเกษตร , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

37 ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

38 กานต์สุภัค นพรัตน์ , เภสัชศาสตร์

39 น.ส.ปรารถนา อมราพิทักษ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา

40 นางสาวอภิชญา ใจด้วง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา

41 นายทรงพล บัวอ่อน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา

42 จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ , คณะพยาบาลศาสตร์

43 เกรียงไกร ราชกิจ , วิทยาศาสตร์

44 สุเนตร สืบค้า วิศวกรรมเกษตร , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

45 ญาณากร สุทัสนมาลี วิศวกรรมเกษตร , วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

46 ว่าที่ร.ต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

47 ชมัยพร นิธิกาจณ์พาณิช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์

48 วิเชียร ดังเด็ง , เจ้าของสวน

49 อ.ทรรศชล ปัญญาทรง - , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

50 อ.วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา การจัดการอุตสาหกรรม , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

51 นางสาวฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน , กรมพัฒนาที่ดิน

52 อ.ศมลวรรณ วรกาญจน์ - , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

53 พิสุทธิ์ กลิ่นขจร สาขาวิศวกรรมเกษตร , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

54 ถาวร มีชัย - , สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

55 นิยม บัวบาน การผลิตพืช , คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

56 ณัชนนท์ ชูวงศ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

57 ผศ. ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

58 ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

59 นางสาววนิดา สาระติ คณะครุศาสตร์ , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

60 พลินจรีย์ รังสยาธร ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์

61 ดร.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

62 ดร.ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

63 ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64 นางสาวพรชนก กันติ๊บ - , หจก. ไทยนอร์ทเทิร์นซีดส์

65 นางสาวทิพย์วรรณ ทูเดอะ - , หจก. ไทยนอร์ทเทิร์นซีดส์

66 นางปานวาด ศิลปวัฒนา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์

67 ผศ.ดร.สายสกุล ฟองมูล วิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร , ผลิตกรรมการเกษตร

68 อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง , วิทยาศาสตร์

69 พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว , คณะวิทยาศาสตร์

70 อ.ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

71 นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ ภาควิชาชีววิทยา , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

72 จรีพร เชื้อเจ็ดตน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

73 ปวีณา ภูมิสุทธาผล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์

74 ยุวลี อันพาพรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์

75 จันทร์จิรา เหลาราช , ศิลปศาสตร์

76 พวงเพ็ญ พรไธสง , East West Seed International

77 นางดวงจันทร์ สินโพธิ์ ภาษา , คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา

78 นพมณี โทปุญญานนท์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

79 มงคล ถิรบุญยานนท์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

80 ปารวี กาญจนประโชติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

81 วศิน เจริญตัณธนกุล สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

82 สมคิด ดีจริง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมายเหตุ

หมายถึง ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
หมายถึง ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
กรณีที่หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตร ฟรี อาจจะเป็นรูป หรือ
 
ระบบประเมินระบบ ขอความกรุณาผู้ใช้ระบบนี้ทุกท่าน กรอบแบบประเมินนี้ด้วย เพื่อจะได้เนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบ
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 (ไม่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ)
7-8 ธันวาคม 2560
08.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
        ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัทพ์ 0 5387 3411, 0 5387 3410 โทรสาร 0 53873416, 0 5387 3418 E-mail : res_conference@mju.ac.th
 
หมายเหตุ :
        อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 1.1 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - บุคคลทั่วไป คนละ 1,200 บาท - นักศึกษา คนละ 800 บาท 1.2 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - บุคคลทั่วไป คนละ 1,500 บาท - นักศึกษา คนละ 1,000 บาท โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ในเว็ปไซต์ www.conference.mju.ac.th ในหัวข้อ "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์" พร้อมจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชีเลขที่ 375-0-55599-0 กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail : res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ***การลงทะเบียนนี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น*** ผู้เสนอผลงานตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.conference.mju.ac.th/
 
จำนวนผู้ลงทะเบียนขณะนี้
82
200
 

 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register System)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873080 โทรสาร 053-878505
พัฒนาระบบโดย นายอาทิตย์ แก้วถาวร E-mail : arthit@mju.ac.th