หน้าแรก        
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
  • สำหรับผู้ดูแลระบบ
username :
password :
  [ สมัครสมาชิก ]
[ ลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อ 5712 หรือ SIP 2440 ]
username :
password :
 
 
 
โครงการอบรการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
6 มีนาคม 2560 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด

1 อเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง , สำนักหอสมุด

2 น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ , สำนักหอสมุด

3 เยาวภา เขื่อนคำ , สำนักหอสมุด

4 โสฬส จันพะโยม , สำนักหอสมุด

5 ณัฐพล ชมชวน , สำนักหอสมุด

6 ชนิดาภา ฟูไชย , สำนักหอสมุด

7 อรณา พิทยากรศิลป์ , สำนักหอสมุด

8 นางสาวคุณากร สีสด กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ , สำนักหอสมุด

9 ศิริพร ยาวิชัย , สำนักหอสมุด

10 สิทธิชัย วิมาลา , หอสมุด

11 พอตา สุวรรณหล่อ กลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ , สำนักหอสมุด

12 สุวิชา ศรีวิชัย , สำนักหอสมุด

13 กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง , สำนักหอสมุด

14 อรวรรณ สุรักษ์ , สำนักหอสมุด

15 อมรรัตน์ อาษากิจ , สำนักหอสมุด

16 มนัสดา อุตรสัก - , สำนักหอสมุด

17 โชติกา ลายทิพย์ , สำนักหอสมุด

18 ไพสน พระก่ำ , สำนักหอสมุด

19 แพรวพรรณ กลัดกลีบ , สำนักหอสมุด

20 พิทยา. สุนทราวงศ์ , สำนักหอสมุด

21 ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ , สำนักหอสมุด

22 นายทองคำ บุญเรือง กลุ่มภารกิจบริหาร , สำนักหอสมุด

23 วราพร เขื่อนแก้ว , สำนักหอสมุด

24 ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ , สำนักหอสมุด

25 อารีรัตน์ ศรีธิ , กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

26 เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ , กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

27 นงลักษณ์ โปงหาญ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ , สำนักหอสมุด

28 ประภัย สุขอิน , งานบริการ

29 สรวุฒิ ไชยเป็ง , สำนักหอสมุด

30 นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา , สำนักหอสมุด

31 สุพัตรา ทองไทย สำนักหอสมุดย , สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

32 สุกัญญา อิ่นแก้ว , สำนักหอสมุด

33 เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ , สำนักหอสมุด

34 มนตรี ทวีนพรัตน์ , หอสมุด

35 นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียว กลุ่มภารกิจระบบและข่ายงานสารสนิเทศ , สำนักหอสมุด

36 นภัสกร โชติธนานันท์ , สำนักหอสมุด

37 ณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา , สำนักหอสมุด

38 ธัญทิพ โสภาวรรณ์ , สำนักหอสมุด

39 จิณาภา ใคร้มา , สำนักหอสมุด

40 ศรุดา ทองหลอม กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน , สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

41 อภิสิทธิ์ พระมาลา , สำนักหอสมุด

42 นางพิชญาภัค คำสืบ , กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

43 นางอรทัย เป็งนวล , สำนักงานอธิการบดี

44 นายประคอง ยอดหอม กองอาคารและสถานที่ , สำนักงานอธิการบดี

45 นายสุวรรณ เอี่ยมอุไร กองอาคารและสถานที่ , สำนักงานอธิการบดี

46 อำพร เวียตตัน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม , สำนักงานอธิการบดี

47 นางรุ่งทิวา เจริญทรัพย์ กองแผนงาน , สำนักงานอธิการบดี

48 นายวิเชียร คำรินทร์ กองสวัสดิการ , สำนักงานอธิการบดี

49 นางพรสวรรค์ นักดนตรี ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศ , สำนักงานอธิการบดี

50 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี กองกลาง , สำนักงานอธิการบดี

51 นายเชิดพงศ์ รอบเมือง กองอาคารและสถานที่ , สำนักงานอธิการบดี

52 นางสาวปริศนา เก่งกาจ กองสวัสดิการ , สำนักงานอธิการบดี

53 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ กองกิจการนักศึกษา , สำนักงานอธิการบดี

หมายเหตุ

หมายถึง ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
หมายถึง ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
กรณีที่หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตร ฟรี อาจจะเป็นรูป หรือ
 
ระบบประเมินระบบ ขอความกรุณาผู้ใช้ระบบนี้ทุกท่าน กรอบแบบประเมินนี้ด้วย เพื่อจะได้เนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบ
 
 
โครงการอบรการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
6 มีนาคม 2560
08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
        
 
หมายเหตุ :
        
 
จำนวนผู้ลงทะเบียนขณะนี้
53
60
 

 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register System)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873080 โทรสาร 053-878505
พัฒนาระบบโดย นายอาทิตย์ แก้วถาวร E-mail : arthit@mju.ac.th