หน้าแรก        
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
  • สำหรับผู้ดูแลระบบ
username :
password :
  [ สมัครสมาชิก ]
[ ลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อ 5712 หรือ SIP 2440 ]
username :
password :
 
 

หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง
23 – 25 เดือนสิงหาคม 2561 08.30
ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0
100

หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง
18 – 21 เดือนกรกฎาคม 2561 08.30
ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1
100

หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น
28 – 30 เดือนมิถุนายน 2561 08.30
ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
100

 
 
 
ระบบประเมินระบบ ขอความกรุณาผู้ใช้ระบบนี้ทุกท่าน กรอบแบบประเมินนี้ด้วย เพื่อจะได้เนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบ
 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register System)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873080 โทรสาร 053-878505
พัฒนาระบบโดย นายอาทิตย์ แก้วถาวร E-mail : arthit@mju.ac.th